Pla de millora de serveis


Què és el pla de millora de la mobilitat del Bages?

Durant l’any 2008, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, el Consell Comarcal del Bages (en representació de tots els municipis de la comarca) i l’Ajuntament de Manresa van impulsar el Pla de millora de serveis de transport públic del Bages.

L’objectiu d’aquest pla és millorar la cobertura de la mobilitat amb transport públic per a garantir l’accés a Manresa en aquest mitjà des de tots els municipis de la comarca, així com potenciar la comunicació entre aquests nuclis en funció de les necessitats de mobilitat concretes. A més, s’han establert horaris més adequats d’acord amb els patrons de desplaçaments de cada zona i s’han optimitzat els recursos ja existents.

Totes aquestes millores, s’han anat coordinant a través del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Però està previst que el Govern autoritzi la creació d’una entitat que tindrà com a principals tasques la coordinació del pla de serveis de transport públic, la seva aplicació en dies festius, en horari nocturn, la gestió de la integració tarifària a la comarca, la millora de la informació de l’usuari, etc. i que s’anomenarà Autoritat Territorial de la Mobilitat de les Comarques Centrals (ATM).


Què entenem per ATM de les Comarques Centrals?

És el nom amb el qual s’identificarà la futura entitat que estarà integrada per les tres administracions: la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages -en representació dels municipis- i que tindrà per objectiu exercir mancomunadament les competències en matèria de transport públic amb l’objectiu de garantir la mobilitat dels ciutadans.